Žádost

Pokud chcete využít služby našeho domova je třeba vyplnit níže uvedené formuláře

Žádost o přijetí do Domova bez bariér (tiskopis)

Vyjádření lékaře (tiskopis)

Formuláře lze vytisknout zde nebo si je můžete vyzvednout v domově u sociálních pracovnic. Rovněž Vám je můžeme zaslat poštou.

Vyplněnou a podepsanou žádost a vyjádření lékaře, které vyplní váš ošetřující lékař, nám můžete doručit osobně či zaslat poštou na adresu:

Domov bez bariér
Strozziho 1333
508 01 Hořice

Další informace vám můžeme poskytnout telefonicky, mailem nebo při vaší osobní návštěvě.

Sociální šetření

Na základě zaslaných vyplněných formulářů „Žádost o přijetí do Domova bez bariér“ a „Vyjádření lékaře“ dohodne sociální pracovnice se zájemcem o službu termín, čas a místo sociálního šetření. Sociální šetření je schůzka zájemce o službu s pracovníky domova. Této schůzky se mohou zúčastnit i další osoby, které si zájemce přizve. V rámci schůzky zjišťujeme zda zájemce o službu splňuje cílovou skupinu, jaké jsou jeho potřeby a co od služby očekává.

Informace, které získáme na sociálním šetření slouží k rozhodnutí o vyřízení žádosti. Zájemce pak obdrží písemné oznámení zda je či není jeho žádost zařazena do pořadníku zájemců o sociální službu v Domově bez bariér.

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Pokud se v domově uvolní místo, kontaktuje sociální pracovnice vybraného zájemce a domluví s ním termín, čas a místo druhého sociálního šetření. Tato schůzka slouží k dohodnutí konkrétních podmínek poskytování služby.

Po úspěšném jednání se zájemcem o službu je nejpozději v den zahájení poskytování služby uzavřena písemná „Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením“. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

  • označení smluvních stran,
  • druh sociální služby,
  • rozsah poskytování sociální služby,
  • místo a čas poskytování služby,
  • výši úhrady za sociální služby , způsob jejího placení a způsob vyúčtování,
  • ujednání o dodržování vnitřních pravidel, které má poskytovatel pro poskytování sociální služby stanoveny,
  • výpovědní důvody a lhůty
  • dobu platnosti smlouvy

Individuální plánování

Cílem plánování je, aby byla služba poskytována dle osobních cílů, potřeb a schopností konkrétního uživatele.

V průběhu poskytování sociální služby je k dispozici uživateli klíčový pracovník, který s uživatelem společně plánuje tak, aby rozsah a způsob podpory, pomoci či péče odpovídal potřebám uživatele. Společně také plánují a vyhodnocují cíle, kterých chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout. Individuální plán uživatele je veden v písemné podobě.