Sídlo krajského úřadu

Transformace sociálních služeb

v Královéhradeckém kraji

Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením je změna „velkokapacitní“ ústavní služby na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a s potřebnou podporou žijí běžným způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Smyslem transformace a deinstitucionalizace je změna systému služeb sociální péče směřující k individuální podpoře života lidí s postižením v přirozeném prostředí a bez prvků instituce. Základním principem těchto procesů je humanizace poskytování sociální služby, jejímž prostředkem je zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe.

Transformace v Královéhradeckém kraji

Poskytování sociálních služeb pro osoby s postižením prošlo v posledních letech výraznou proměnou směrem k podpoře větší samostatnosti klientů a zajišťování pomoci přímo v domácnostech a přirozeném prostředí. Tyto trendy dlouhodobě podporuje i Královéhradecký kraj nejen jako zadavatel sociálních služeb, ale také jako zřizovatel 24 zařízení služeb sociální péče pro seniory a osoby s postižením. Výrazné investice do personálního zajištění s důrazem na zkvalitnění způsobu poskytování služeb a do technického vybavení (omezování vícelůžkových pokojů, budování samostatných bytových jednotek, výstavba zázemí pro volnočasové a pracovní aktivity) v posledních deseti letech významně přispěly ke zvýšení kvality života klientů. Dlouhodobě je podporováno vzdělávání personálu sociálních služeb, strategické plánování rozvoje sociálních služeb a spolupráce zadavatelů a poskytovatelů na místní úrovni. Kraj dále vyvíjí aktivity přispívající ke zkvalitnění a zlepšení dostupnosti sociálních služeb včetně služeb komunitních. Prostřednictvím individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji tak byly mj. podpořeny služby sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny či služby následné péče. S cílem umožnit klientům sociálních služeb žít život srovnatelný s životem jejich vrstevníků zapojil Královéhradecký kraj svá dvě zařízení do projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. Jedná se o Barevné domky Hajnice a Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 2010 zařízení intenzivně spolupracovala s Královéhradeckým krajem na přípravě transformačních plánů. Tyto plány určují vize a cíle zařízení, konkretizují transformační záměr (např. kde a pro kolik klientů budou nové domácnosti, jaké služby jim budou poskytovány). Východiskem zpracování transformačních plánů bylo vyhodnocování potřeb a přání klientů, analýza zdrojů a poptávka po službách. Schválením transformačních plánů obou zařízení v listopadu 2011 se otevřela Královéhradeckému kraji cesta k podání žádostí o finanční prostředky z Integrovaného operačního programu, a tím 44 klientům cesta k životu v komunitě.

Plán transformace v našem zařízení

Naše zařízení je od roku 2009 spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb z České republiky zapojeno do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora transformace sociálních služeb“. Záměrem transformace v našem zařízení je výstavba dvou rodinných dvojdomků v Hořicích celkem pro 16 obyvatel ÚSP, ve kterých bude poskytována sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní a systémovou změnu poskytování sociální služby, proces transformace je postaven na spolupráci všech zúčastněných stran, tj. pracovníků zařízení, uživatelů sociálních služeb, jejich rodin, blízkých osob a opatrovníků, kraje, města Hořice, Národního centra podpory transformace sociálních služeb a veřejnosti. Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích je součástí města téměř 80 let a jeho zřizovatelem je Královéhradecký kraj. V současné době zde žije 79 obyvatel. Zařízení disponuje 42 pokoji, z nichž pouze 10 je jednolůžkových. Také společná sociální zařízení na patře příliš nepřispívají k zajištění dostatku soukromí. Příznivé není ani umístění budovy zařízení — pro některé obyvatele je téměř nemožné, aby na mechanických vozících bez doprovodu zdolali stoupání kopce Gothard. Na druhou stranu město Hořice nabízí svým obyvatelům jak výbornou dopravní obslužnost, tak i širokou nabídku veřejných služeb. Navíc se prostřednictvím projektu „Hořice — město bez bariér“ podařilo ulehčit pohyb po městě všem handicapovaným obyvatelům. Díky vstřícnému kroku představitelů města Hořice v podobě nabídky pozemků k výstavbě rodinných domů v rovinaté části obce a díky projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ s možností čerpat finanční prostředky z Integrovaného operačního programu bude moci 16 obyvatel ÚSP bydlet v malých domácnostech dvou nově postavených dvojdomků ve vznikající zástavbě ul. Karla Kofránka. Součástí jednoho dvojdomku bude i zázemí pro rehabilitaci a pracovní aktivity klientů. Výstavba by měla být zahájena v roce 2013 a dokončena v roce 2014.

Mapa transformace
Mapa transformace

Uskutečnění transformace

Do transformačního procesu jsme byli zřizovatelem zařazeni v roce 2009. Definitivní rozhodnutí o výstavbě dvou rodinných domků v nově vznikající lokalitě ulice Karla Kofránka v jižní části Hořic padlo v průběhu roku 2011.

Projektová žádost byla podána k 31.12.2011 a schválena ministerstvem po úpravách v létě 2012. V roce 2013 byla zpracována a MPSV schválena prováděcí projektová dokumentace a podána žádost o stavební povolení. Na počátku roku 2015 byla dokončena revize projektové dokumentace, které jsme se jako budoucí provozovatel domků měli možnost zúčastnit a přispět tak k nápravě nedostatků původního projektu. V květnu 2015 byla stavební firmou Redomo a.s. z Hradec Králové zahájena výstavba  a na konci října 2015 byly domky dostavěny.

V průběhu měsíce března 2016 došlo ke stěhování klientů a zaměstnanců  nejprve do rodinného domku – skupinové domácnosti a následně do rodinného domku s domácnostmi s vysokou mírou podpory.

V obou domcích je poskytována sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením. Jeden rodinný domek (VMP) je určen klientům, kteří jsou plně závislí poskytované sociální službě, druhý rodinný domek (SD) je pro klienty s nižší mírou závislosti na službě. Prostory pro denní programy jsou k dispozici všem obyvatelům v podkroví domku s vysokou mírou podpory. Největší důraz v rámci denních programů je kladen na rehabilitaci, protože cílem uživatelů služby je především udržení, případně zvýšení schopností sebeobsluhy a zapojení se do běžných domácích činností.

Obyvatelům domků je k dispozici odborný personál, který  zajišťuje potřebnou podporu dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Přímou péči zajišťuje celkem 18 pracovníků.

Celková kapacita domků je 16 obyvatel (o tento počet je snížena kapacita na hlavní budově). V každém domku jsou dvě domácnosti pro čtyři obyvatele. Personální obsazení umožňuje individuálnější přístup ke klientům i zohlednění jejich potřeb.