Ilustrační obrázek - prázdné křeslo

Pro zájemce

V případě zájmu o služby našeho domova vyplňte formuláře níže. Pokud byste rádi získali detailnější informace o službách a možnostech, neváhejte se na nás obrátit. Po předchozí domluvě nabízíme také prohlídku areálu domova.

Žádost o přijetí

Pokud chcete využít služby našeho domova je třeba vyplnit níže uvedené formuláře. Formuláře lze vytisknout zde nebo si je můžete vyzvednout v domově u sociálních pracovníků. Rovněž Vám je můžeme zaslat poštou. Další informace vám můžeme poskytnout telefonicky na čísle 727 871 579, mailem socialni@usphorice.cz nebo při vaší osobní návštěvě. Vyplněnou a podepsanou žádost a vyjádření lékaře, které vyplní váš ošetřující lékař, nám můžete doručit osobně či zaslat poštou na adresu Domov bez bariér, Strozziho 1333, 508 01 Hořice.

Žádost o přijetí do Domova bez bariér

tiskopis

Vyjádření lékaře

tiskopis

Sociální šetření

Na základě zaslaných vyplněných formulářů „Žádost o přijetí do Domova bez bariér“ a „Vyjádření lékaře“ dohodne sociální pracovník se zájemcem o službu termín, čas a místo sociálního šetření. Sociální šetření je schůzka zájemce o službu s pracovníky domova. Této schůzky se mohou zúčastnit i další osoby, které si zájemce přizve. V rámci schůzky zjišťujeme zda zájemce o službu splňuje cílovou skupinu, jaká je jeho situace a co od služby očekává.

Informace, které získáme na sociálním šetření slouží k rozhodnutí o vyřízení žádosti. Zájemce pak obdrží písemné oznámení zda je či není jeho žádost zařazena do pořadníku zájemců o sociální službu v Domově bez bariér.

Individuální plánování

Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů. Uživateli je k dispozici klíčový pracovník, se kterým plánuje průběh služeb, tak aby došlo k zlepšení jeho situace.

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Pokud se v domově uvolní místo, kontaktuje sociální pracovníky vybraného zájemce a domluví s ním termín, čas a místo druhého sociálního šetření. Tato schůzka slouží k dohodnutí konkrétních podmínek poskytování služby.

Po úspěšném jednání se zájemcem o službu je nejpozději v den zahájení poskytování služby uzavřena písemná „Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením“. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

  • označení smluvních stran,

  • druh sociální služby,

  • rozsah poskytování sociální služby,

  • místo a čas poskytování služby,

  • výši úhrady za sociální služby, způsob jejího placení a způsob vyúčtování,

  • ujednání o dodržování vnitřních pravidel, které má poskytovatel pro poskytování sociální služby stanoveny,

  • výpovědní důvody a lhůty,

  • dobu platnosti smlouvy.

Vzor smlouvy o poskytnutí sociální péče

verze 2022

Žádost o vyřazení z evidence žadatelů